Sử dụng Điểm chất lượng để hướng dẫn tối ưu hóa: Các phương pháp hay nhất của Google

Hướng dẫn chính thức để hiểu và cải thiện chất lượng quảng cáo. Hướng dẫn về phương pháp hay nhất của chất lượng quảng cáo này giải thích khái niệm Điểm chất lượng và cách bạn có thể sử dụng chỉ số này để cải thiện hiệu suất quảng cáo trong AdWords. 1. Điểm chất…